• English
  • Polski
54

Ekspertów

Experts

350

Partnerów

Partners

4

Platformy

Platforms

87

Projektów

Projects

Centrum Obsługi Inwestycji to unikalny w skali światowej międzynarodowy akcelerator projektów inwestycyjnych oraz rozwoju start-upów. W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, finansującymi przedsięwzięcia biznesowe.

INVESTMENT SERVICE CENTER IS AN INTERNATIONAL ACCELERATOR FOR INVESTMENT PROJECTS AS WELL AS DEVELOPING STARTUPS. IN OUR COOPERATION STRUCTURES THERE ARE A DOZEN INVESTMENT FUNDS WITH A BIG INVESTMENT POTENTIAL.

Działy centrum obsługi inwestycji

Działy centrum obsługi inwestycji

DZIAŁ PRAWNY

Zajmuje się opiniowaniem projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-prawnym danego terytorium inwestycji.

Więcej

DZIAŁ FINANSOWY

Zajmuje się nadzorowaniem poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz podejmowaniem działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej Partnerów.

Więcej

DZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Odpowiada za wyszukiwanie oraz planowanie pozyskania środków wsparcia dla projektów prowadzonych w ramach Centrum Obsługi Inwestycji.

Więcej

DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI

Wykorzystuje w swojej pracy wszystkie dostępne obecnie nowoczesne kanały marketingowe, takie jak: social media, urządzenia mobilne, grywalizacja, a także marketing 360 stopni.

Więcej

DZIAŁ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Obejmuje pieczę nad wyszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu ich implementacji oraz zajmuje się współpracą z wysoko rozwiniętą strukturą centrów B+R w Polsce.

Więcej

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

Zarządza bezpieczeństwem w sposób całościowy, ułatwia monitorowanie zgodności z ustalonymi standardami i zasadami.

Więcej

LEGAL DEPARTMENT

It deals with issuing opinions about investment projects as far as formal and legal terms on the particular territory are concerned.

More

FINANCE DEPARTMENT

It supervises particular sectors of the financial market and takes measures aimed at maintaining Investors’ financial stability.

More

DEPARTMENT OF EUROPEAN FUNDS

It is responsible for searching financing and planning its obtainment for projects carried out under the Investment Service Centre.

More

DEPARTMENT OF MARKETING AND COMMUNICATION

In its work, it uses all available modern marketing channels, such as: social media, mobile devices, gamification as well as 360 degree marketing.

More

DEPARTMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

It takes care of searching for innovative technological solutions with the aim of their implementation, and is engaged in cooperation with a highly developed structure of R&D centers in Poland.

More

DEPARTMENT OF BUSINESS SECURITY

It manages the security in a holistic manner, facilitates the monitoring of compliance with established standards and principles.

More

Etapy Pracy Centrum Obsługi Inwestycji

Stages of work of the Investment Service Center

Platformy zgłoszeniowe

Application Platforms

Projekty inwestycyjne

Pozyskanie finansowania lub partnera

więcej...

Investment projects

Obtaining financing or a partner

more details

Start-upy

Uzyskanie finansowania przedsięwzięcia

więcej...

Startups

Obtaining financing for the enterprise

more details

Dotacje unijne

Pozyskanie dotacji unijnych

więcej...

EU Grants

Obtaining EU grants

more details

Trade missions / Fair

New markets

more details

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ TRANSFERU TECHNOLOGII

INTERNATIONAL NETWORK TECHNOLOGY TRANSFER

Państwa
Europejskie

European
Countries

:34

Klastry
Europejskie

European
Clusters

:34

Firmy
Europejskie

European
Companies

:386

Współpraca na
Świecie

World
Cooperation

:58